Algemene voorwaarden:

Wanneer u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. 

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de NVKH, de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten. De NVKH garandeert u dat ik een gedegen HBO opleiding tot klassiek homeopaat heb genoten en stelt hoge eisen wat betreft nascholing en waarneming. Daardoor worden de behandelingen worden vergoed via aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. U dient zelf de rekening bij de verzekeraar in. 

Behandeling

De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken.

Het stopzetten of afwijken van de reguliere behandeling valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en kan het men het beste overleggen met de regulier behandelaar. Indien verbetering optreedt gedurende de behandeling bij mij ben ik bereid mee te denken over vermindering van reguliere medicatie maar de verantwoordelijkheid daarvoor is en blijft bij de patiënt. 

Betalingsvoorwaarden

U gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website www.hamershomeopathie.nl, vermeld staat in de praktijkruimte en/of mondeling afgesproken. De betalingswijze is op rekening of contant. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen. Indien het openstaande bedrag na het versturen van 2 herinneringen niet voldaan is, draag ik de openstaande facturen over aan een incassoservice die het geheel verder zal afhandelen. De kosten voor een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de patiënt.

Gedurende de incassoprocedure behoud ik mij het recht toe de behandeling op te schorten.

U verplicht zich een afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

Beëindiging van de behandeling

Het staat u uiteraard vrij om de behandeling op elk moment te stoppen. Als ik van mening ben dat ik u niet verder kan helpen zal ik u adviseren een andere therapeut te zoeken. Dit kan zijn indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is of als, om wat voor reden dan ook, er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. 

Behandeling van kinderen en jongeren.

De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben. 

Bijzondere bepalingen

Ten tijde van vakantie is er een waarnemer voor vragen en spoedbehandelingen. Als de klassiek homeopaat door ziekte of andere oorzaken voor een periode van langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten/behandelingen uit te voeren, dan kan zij voorstellen een collega  in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval de patiënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken. 

Klachtenprocedure

Indien u problemen hebt mij, het contact met mij of de behandeling dan stel ik het op prijs dat u dit aan mij kenbaar maakt zodat we hier samen over kunnen spreken. Er bestaat een klachtenprocedure indien we er samen niet uitkomen. Hamers Homeopathie is aangesloten bij Quasir als geschillencommissie i.v.m. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien u met mij bij een eventueel conflict niet tot een oplossing komt kunt u bij Quasir terecht voor bemiddeling. Vul dat het klachtenformulier in op de website van de NVKH. Op de website van de NVKH staat tevens de procedure uitgelegd.